Archivio degli IBLEI Home | Chi siamo | Mappa del sito | Ricerca | Contatti    

Il terremoto del 1693 e Salve Regina

Dopo aver srotolato i fogli del “papiro”, Campanella recita alcune strofe del "cuntu" sul terremoto che colpì la Sicilia nel 1693 e della  preghiera Salve Regina. Come nota il prof. Guastella ci sono delle varianti rispetto a quanto si legge nella prima trascrizione. Varianti ulteriori  sono nelle sue trascrizioni successive raccolte in Accussì  sotto pubblicate. Sulla sedimentazione della memoria del terremoto del 1693 nella pietà popolare si veda Il terremoto del 1693 nella pietà popolare di Marcella Burderi.

Trascrizioni

STORIA DEL TERREMOTO DEL 1693

Oh! piccaturi quali casa affienni
Cristu ti ciama e tu nun c’iarrispunni
nun ti n’amporta e tu cosa prutienni ?
ca Diu r’amari l’uomu nun si cunfunni.

All’unnici ri innaru si ristorna
si vitti offisu assai lu Diu supernu
‘ntiempu ca tri Creda si rissinu ddu iuornu
Morti, Jiuriziu, Pararisu e ‘nFiernu.

Lu ‘nFiernu era ciusu ‘nta chidd’ura
lu Pararisu era apiertu ancora
e tutti li muorti ri la sipultura
facieunu signu ri nesciri fora.

E si nunn’era pi Maria la gran Signura,
tutti fossimu muorti all’ura e r’ora,
e all’ura e r’ora ciancieumu tutti
suddu Maria nun facìa li nuostri parti.

E c’è bisuognu ri starici accuorti
ca cala Cristu cu scritturi e carti
firmannu :- Mamma mia, anu li ciova,
la piccatura ca è mo matri stessa
ogni piccatu la ciaia rinnova.

E di nuovu mi fanu crucifissu,
ora vi fazzu virriri la prova
‘ntiempu ‘nmumentu lu munnu v’abbissu !

-Vi prieriu ‘ncarità aruci Signuri
suddu na razia mi vuliti fari,
Palermu cu Messina fanu onuri
e sti rui bedi cità l’ata lassari!

E Diu ni lassau tuttu lu munnu.
Lu Vischiri, lu Comisu e Vittoria,
a malappena na ristau signali;
signali nunn’arresta a Ciaramunti
e Muntirussu si scacciarru tanti.

Terranova ni pati li stramunti,
scossi ri fuocu ni fu terminanti,
terminanti ni fu santa Maria
Catagiruni patìu la sua.

Spinciti valatedi e succurriti
a li stessi virginedi e li batioti
e li pirsuni ca morsinu allura

fuorru trentasiemila e fuorsi ancora…

SALVE REGINA

Siravatini rigina
siti matri addulurata
e vi sia arricummannata
st’arma mia.
Na razia ulìa
stu cori miu ‘ngratu
ri siri trapassatu
cu la vostra santa spata.
La vita mia passata
cu tanti gran piccati
Oh! Ui Matri Santa
a mia li pirdunati.
Cu lu uostru santu figghiu
a nui rati cunsigghiu
ri putiri cuntrubbari
li vostri peni amari.
Oh! Ui Matri Affritta
mentri Diu buntà e minnitta
fa ca puozzu cissari
ri sempri lagrimari
li miei erruri.
Stu cori miu cu duluri
spizzatamillu ui
piccari nun vuogghiu acciui,
ciuttuostu morti.
A mia rati cumpuortu
finu all’urtima ancunìa
Oh! Bella Matri mia
nun mi lassati
e puoi st’arma ‘ncielu purtati.
Oh! Ui Matri pietusa
ca ri lu cielu siti luriusa
eternamenti.
E nui cu ‘ncori ardenti
e cu na uci assai giuliva
gridamu Maria viva
Maria sempri viva
Maria e cu la creò
senza Maria salvari nun si po’.