Archivio degli IBLEI Home | Chi siamo | Mappa del sito | Ricerca | Contatti    

Il canto dell'aia, canto di S. Filomena e brani d'opera

Carmelo Campanella canta brani di canzoni consuete durante il lavoro di trebbiatura. Come sottolinea Gianni Guastella sono tipici canti del lavoro per il ritmo e l’uso degli endecasillabi. Sotto il player, la trascrizione dell'intero canto tratta da Accussì. Per la trascrizione di Santa Filomena si rimanda, invece, qui.

LE CANZONI DELL'AIA

Aucidduzzu ca uoli rami rami
e tu nascisti ppi darimi peni
‘nta ssu pituzzu tò ci su dui funtani
e lu rucignuolo a bivirici veni…

Amuri amuri chi ma fattu fari
 ma fattu fari na ranni pazzia
lu Patri nuosciu m’a fattu scurdari
e la miegghiu parti ri l’Avi Maria
lu Credu  nu lù sacciu accuminzari
r ri la criesia mi scurdai la via
ora rimmillu tu com’è ca a fari
pi saravari l’armiceda mia……

Suspira bella, e tutti rui suspramu
E ri la spranza la notti nu nurmiemu
E quannu pi li strati ni ‘ncuntramu
Lu visu biancu e russu ni faciemu

Lu biancu eni lu signu ca n’amamu
Lu russu è quantu  beni  ni uliemu
Siemu  nta vampi, e tutti rui addumamu
Ma simu cuntenti pirchi’ ansiemi  siemu

Siemu ru palummedi ca ulamu
E lu suonnu ri la notti ni spartiemu……

A nomu ri Diu all’aria! all’aria!
prima ci ramu na bella ammasciata
e puoi ci ramu na bella curruta
ammasciatilla, ammasciatilla…

Jaiu lu cori quantu na nucida
e ulìa pigghiari la muggheri beda
nun m’importa no, su è piccirida
abbasta ca mi fa li sirbizzeda
C’a fari i scarpi cu la ucculida
e li causittuli cu la ciancianeda
e se ci spienu:- Ri cu si zita?
-Sugnu zita ri Menu…!

Attìa! baiulida!
Mamma ca passa lu giuvini schiettu,
mamma ca lu canusciu a lu cantari,
pigghiatimi na segghia ri rispiettu,
‘ncianu m’assittu e lu viru passari
e quannu passa li trizzi ci jettu
e trizzi trizzi lu fazzu accianari
e puoi mi lu strinciu supra lu miu piettu
e tuttu paru mi l’aju vasari…

Caurìa lu fierru!
Ca cu lu fierru quannu è cauru si stira !

Stida lucenti comu m’alluciasti!
Comu ravanti l’uocci ti mittisti
avìa la libirtà e mi la luvasti
e na catina a lu cori mi mittisti…
M’ancatinasti e ma strinciri forti
lu cori tò e lu miu acciui nun si sparti…

Abballa ca ti suonu ballarina
ti suonu cu chitarra e mantulina…

Lu vientu mina e lu massaru spagghia
e lu currieri ca cunta li migghia
lu cacciaturi assicuta la quagghia
e nun si teni se mai l’a pigghia…
Ah!…sauta liegghiu comu lu cunigghiu…

M’annamurai ri ssu biancu peri
quannu ti vitti a li sona abballari
e suddu ca t’avissi pi muggheri
sempri a li sona t’avissi a purtari!
Se pi muggheri nun ti puozzu aviri
lu primu figghiu ti vuogghiu vattiari
e quannu passu ri ca com’aiu a diri:
-Addiu figghiuozzu e bon giornu cummari!…

Alliestiti!
Ri notti e notti vuogghiu caminari
mentri ca c’eni st’allustru ri luna
avanti ca è jiuornu dda m’avìa a truvari
rarrieri li porti ri la mo patruna.
Idda mi rici:- Chi vinisti a fari?
Vinni pi la prummisa suddu è aura.
-Acciana ca ti vuogghiu accuntintari,
mentri ca nun c’è ma matri e sugnu sula…!

Tunna! Ca munna!
Eppuoi vai riciennu ca nun ti rugnu nenti
Ti rugnu na bacchittata ‘nta li scianchi!

Maria vinni. E Maria vinni e l’ancilu passau
E a st’armaluzzi m’arriccumannau

A bai uonu siri li cavadi, scecchi firranti
e li muli muredi

Batti e ribatti e falla bianca comu li carti!

Palumma tantu jautu nun vulari
ca all’uocciu t’ana misu li spruvieri.
la lapa cu lu tantu muzzicari
persi la cira lu pudu…e lu meli

Intra e fora mula mariola!
Stocca e maceda mula mureda!
Tunna ca munna!
A faciemila tunna comu a chida ri tannu!

Ni li manciammu e li ficimu pagghia
ora veni lu vientu e si la pigghia…

A sta picciutteda ci resi lu cori
co pattu ca lu sò m’avìa dari
ma quannu si vitti rui cora ‘mputiri
u miu si tinni e u sò nun mi vosi rari.
Iu ci rissi:-Cuscienzia chi nun ai?
Ca iu a essiri senza cori e tu ccu dui?
Ida mi rissi:- Chi paura jai? Li tiegnu misi assiemi tutti rui…

Batti e ribbatti e falla bianca comu li carti!

La merra fa lu niru a lu ruviettu
e la turtulidda a parti ri friscura
la cucucciuta lu fa a cianu niettu
‘mputiri a li lucerti e li scursuna
e iu lu fazzu supra lu to piettu
e rissi bianchi minni vuojjiu latti….
Chista è la strata ri l’anticu amuri
e ci passu notti e jiuornu vulintieri.
Ci su ru suoru ca mi vuonu amari
e sempri l’aiu dda, lu miu pinsieri.
La piccila è ciù beda ri lu suli,
la ranni nun la puozzu assimijjiari,
l’amassi a tutti rui nun li puozzu amari
e lu ma cori ‘nta una si teni.
La piccila pi spusa m’a viniri
la ranni pi cugnata la stimu beni,
e sta canzuni la cantu a to suoru
e si nun ti piaci va dduna lu culu…!

Beda p’amari a tia persi lu sceccu,
ora rimmillu tu a cu addavaccu?
Na picciutteda cu lu cori muodu
mi vitti apperi e mi misi accavadu
e ora c’addavaccai nun scinnu acciui
picchì iri accavadu è bedu assai….

Bai vuonu siri li cavadi scecchi
firranti e li muli muredi…
Maria vinni e l’ancilu passau
e st’armaluzzi n’arraccumannau…