Archivio degli IBLEI Home | Chi siamo | Mappa del sito | Ricerca | Contatti    

Santa Filomena

Il signor Carmelo Campanella recita il lunghissimo "cuntu" di Santa Filomena, imparato intorno all'età di 10 anni. Sotto il player, le trascrizioni tratte da AccussìEsistono delle discrepanze tra quanto recitato e letto e quanto trascritto in Accussì: per le motivazioni di queste discrepanze si rimanda al saggio di Gianni Guastella.

Trascrizione

SANTA FILOMENA

Oh! Matri santa ca stati a li cela
Matri vergini e Cristu ‘nniputenti
stu cori v’addumanna na preghiera
scusatimi ognunu ca mi senti.

Ora bi cuntu ri santa Filumena
ca morsi martire vergine ‘nnuccenti.
Sta santuzza cu Diu chi fu ubbidienti
e ri l’Eternu Patri fu ciamata.

Ora bi cuntu li sò patimenti:
sò patri jappi na guerra ‘ntimata.
si vota sò patri cu na vuci ardenti:
-Filamena mi rassitu quarchi strata…

-Oh! caru patri stativi cuntenti
ca c’jemu cu sta presenza tant’armata.
Si parti patri e figghia pi la strata
pi jiri na lu re ‘mpiraturi.

La matri c’arrancava scapigghiata,
sò caru patri cinu ri tirruri
e Filamena, siennu pi la strata,
l’uocci a lu cielu e preja lu Signuri.

E quannu a lu palazzu fu arrivata
patri e figghia cascarru a l’abbuccuni:
-Ti prieiu rignanti ca razia mi runi.
-Qual’è la razia ca vuoi siri rata?

-Tu ci a ffari a mò patri stu favuri,
ca ’nveci ri fari guerra muti strata.
Accà mi cc’a mannatu lu Signuri
a nomu ri la Matri Addulurata.

E tu rignanti cu li to cruni
ferma la ira e cala la to spata.
Lu re ci rissi ca la razzia eni rata,
- Alzativi patri e figghia a stu mumentu
mi sientu, ahimè, sta guerra abbannunata
e mi spiegu ‘nsoccu jaiu na lu mo ‘ntentu,
chi fu sorti pi mia chista ciamata
ca ‘nta li manu l’aiu e stritta la tiegnu.
prestu la vuogghiu essiri ‘ncrunata
e siri spusa mia sempri ‘n’eternu.

Oh! re d’esercitu ti prieju ‘nmumento,
maritu e moglie vi vuogghiu parrari
cu vuiatri si farà l’appattamientu,
e la parola mia nun la niari
tò figghia spusa mia sempri ‘n’eternu
da Aramu ed Eva n’aviemu a stimari.

-Oh! Re c’attìa ti spercia ri jucari
sunu truoppu ranni li tò cruni
ma figghia ‘mpiettu tò ‘nci pò stari
tu si re ri sette regni e ‘mpiraturi,
ci ni parru se si voli maritari.
Vuogghiu ca ricivissimu s’onuri
ma staju trimannu iu comu nu liuni
pirchì nun mi pari gghiustu stu parrari.

-Oh! re picchì si cinu ri tirruri?
E pirchì nun ti pari gghiustu stu parrari?
Pigghia ‘ncurrieri e sta littra ci runi,
ti prieju nun la fari addimurari.
Filamena principessa e veru amuri
n’ura arrassu ri tia n’annu mi pari!

Lu re ci pigghiau licenzia e s’innìu,
sò mogghi cu sò figghia ‘ncumpagnìa.
- Camina figghia ca t’ama parrari,
ca sta ciamata fu sorti pi tia
a nu rignanti pi spusu t’ama dari
cara fanciulla s’inciammau ri tia.

- Ancora ascutu a mò patri chi dicìa!
Si fussi bestia mi farìa la cruci
pirchì nun si leva ravanti ri mia!
Paganu bestia pirchì ‘nt’arridduci
ri quinnici anni ca vattiasti a mia
na lu fonti ri Roma è la mia luci,
e lu miu spusu è lu figghiu ri Maria
chidu ca morsi na ‘ntruncu ri cruci!
Sò patri comu ‘nserpenti ittau na vuci
contra ri Filamena misu ‘ngnira.
- Parra cu ssa tò ucca e t’arridduci!
Ti prieju ri nun ci fari niativa,
lu re ammienzu arazzi t’arridduci,
ammienzu ri oru, carrozzi e fistina
e quannu la santa chiesa ti fa spusa
tu tannu si ‘ncrunata ri rigghina!

- Pinzamu a la gran putenza divina
ca quannu nascìu s’abbrazzau la cruci
e fu liatu cu gruossi catini
e li carnuzzi suoi umili e duci
e fu ‘ncrunatu cu puncienti spini,
pinzamu a la scinnuta ri la cruci…
Matri nun vuogghiu essiri rigghina
sugnu spusata cu la vera luci!

Sò patri cu sò matri misi ‘ncruci
ravanti ri sò figghia addunicciati
e la priavunu cu paroli aruci
e ci addumanninu pirdunu e pietà:
- Oh! Cara figghia ri la vera luci
mannamici risposta se ti piaci.
- Pagani ebrei ma matri e mò patri
ca sti paroli mi rici disonesti
la risposta ri no ci la mannati
ca nudu viri li miei carni onesti.
Aruci Signuri miu mi ci aiutati
a luvarimi li soliti balestri.

Sò patri cu sò matri fuorru lesti
e prestu l’ana misu carcerata
sta virgineda spruvista ri vesti
fu ‘nterra misa e a lu scuru ittata
e li carceri suoi fuorru sutta li sò finestri,
sutta lu sò palazzu e li santati:  
- E si avanti ca è dumani nun ti rimetti
la testa ti la mieriti tagghiata!

La risposta ‘nta lu re ana mannatu:
- Filumena nun si voli maritari
e tu, currieri, sta littra a purtari,
camina prestu nunn’addimurari,
ci lu rici ca l’ama misu carcirata,
ci l’ama rittu e ni cancia parrari
e iu ti gghiuru supra sta iurnata
quantu martirii s’a lassatu fari!

Lu re ri Roma ‘ngniratu ca fu,
sciusciannu cu la nasca la putenza:
- Nun criru ca Filamena facìa stu parrari,
sò patri ma mancatu r’ubbirienza.
E tu, currieri, sutta ubbirienza,
sta littra ‘nti sò patri m’a purtari
ci rici ca si arma ri pacienza
e a Filamena cca m’ana purtari
quantu ci parru cu la mia prisenza.

Si parti patri e figghia sutta ubbidienza
e cu fretta la scala ana accianatu,
licienzia na lu re s’ana pigghiatu
e patri e figghia arristarru apprisintati
e la priaunu cu paroli: –Brava!
e - Quantu è bedu stu visu supernu!

- Lu suli lu sò piettu l’arurnatu
na rigghina r’amuri a miu talientu!
Alzativi ca siti addinucciati,
stasira si farà l’appattamientu.
Tutti li beni miei vi su annutati,
li ma trisori e li regni ca tiegnu.

- Oh! Re, iu nun mi mieritu su sdiegnu
ri su parrari ca faciti vui!
Cu st’auricci miei nenti nun sientu,
parrati buonu ch’è miegghiu pi vui
ca iu spusata sugnu p’ineternu
ca lu ma spusu è ciù miegghiu ri vui!

-Tranna ca ‘nfavuri mi lu runi!
Tranna ca ti vuogghiu castigari!
‘Nmienzu a la ciazza li to carni nuri
e a na culonna t’avìa fari liari!
Ciamati tutti li fetti e jiuri
filu e filu ci ana fattu trari.

-Ora pigghiatila e mittitila ‘mprigiuni,
sulu cu iacqua e na feda ri pani!
Nuru ci a gghiutu lu re ‘mpiraturi
riciennu:- Filamena c’arripuoni,
taliemmi ‘nfacci ri tantu brannuri
e allegratillu ‘mpizzudu lu cori.
Si carcirata e jittata a la gnuni
e tu pi niari li ricchi trisori
e tu pi niari a lu tò amuri
si carcirata e risprata muori!

- Pinsamu lu Pararisu e li trisori,
pinsamu a cu criau cielu terra e mari
pinsamu a cu morsi ‘ncruci e ‘mpassioni
e sa fattu li ciai vasari.
Leviti bestia nisciemi ri ca fora
e sulu cu lu me Diu lassimi amari!

Tutti ciamati li sò ufficiali
prestu s’ana truvatu a la prisenza:
- A chista tranna m’ata cunnannari
ci l’ama dari a morti la sintenza!
Ora pigghiatila e jittatila a mari
cu na mola a lu cuodu, agghia pacienzia!

E cu tri lazza l’ha fattu attaccari:
- Ca ‘nsoccu a fattu a mia ora ci pensa!
Tutti s’ana truvatu a la prisenza
a Filumena a mari l’ana abbiatu,
cu tammurina e sunannu strumenti
sta virgineda ciamannu a Maria
riciennu:- Amatu Diu, summa putenza
vardati forti sta pirsuna mia
mi la pigghiu pi vui sta pinitenza
ca è apprisintata ca la vita mia!

Tutti arrivati a la sò cumpagnìa
a Filamena a mari l’ana abbiatu,
lu re cu la sò ucca ci ricìa:
- Ora a lu funnu lassamula stari,
giramaninni a la ma cumpagnìa
giramaninni a la nostra citati.

L’ha cumannatu Diu celestiali
l’angilu custodi e l’arcangilu Gabrieli,
l’ha cumannatu l’ancilu cu l’ali
ca a Filamena a lassammu rarrieri
ca ha nisciutu ciù beda ri lu mari
l’uocci fissati a lu sò eterni cieli
tieni stu giglio e fattillu abbrazzari
la tò virginità a manu la tieni.

Filomena cu li sò pieri caminava,
camina e va scattìa na la citati
e ‘nta li manu lu giglio purtava
lu puopulo arrimasi ammartamutu.

Si trova a’ffacciari dda bestia ri re
e comu la vitti s’azzicca a ‘mpazziri,
sona la trumma e spinciennu banneri:
- A chista tranna m’ata cunnannari!
Ammienzu a la ciazza l’a fattu attaccari
liata stritta e li manu nnarrieri
lu puopulu ca la ia accumpagnari
cu tammurina e spinciennu banneri.
E ci ana misu li cippa a li pieri
e cu li manu li cippa tinìa,
‘ngniuocu ci parieunu li sò peni
sta virgineda quantu ni patìa
li patìa pi Diu tutti sti peni
ca lu sò spusu è lu veru Missia.

E li cavadi la pisavinu cu li pieri
e lu sò sancu facìa li lavini.
- Purtatavilla na li prigghiuni arrieri
e trascinatila pi falla muriri!
‘Nsuonnu ci calau r’addummisciri
a sta santuzza Filamena,
a menzannotti s’antisi abbaniri
ci a calatu la Matri ri lu cielu,
la pigghia ‘mbrazza e la fa rinuviri
ca l’a fattu ciù beda ri com’era,
la Matri santa ri ravanti ci spriu
ma a Filamena ‘nta n’oru la lassau.

Ri lu palazzu ‘nsiervu scinnìu
pi virriri Filamena comu stetti,
lu siervu arrimasi ammartamutu
prestu si na jiutu e ci l’ha raccuntatu:
- Maestà! Ma Filamena a rinnuvutu!
Ma lu so visu r’oru l’a ‘rurnatu!
Lu re comu n’armali fu ‘ngniratu:
- A Filamena ca m’ana purtari!
Cari ministri cunsatimi nu sticcatu
ca iu la testa ci l’avìa tagghiari!

A Filamena dda c’ana purtatu,
idu la testa ci l’ha tagghiatu,
‘ncoru ri angili anu calatu
e ‘mPararisu è lu sò santu stari.

Lu re arristau vivu ri n’armali
cu tutta la sò truppa misa a lenza,
se iu la morti v’avìa raccuntari,
fu all’ura jiusta a li rurici e menza
a lu reci ri austu pi signali ri venniri
s’accittau la pinitenza.