Archivio degli IBLEI Home | Chi siamo | Mappa del sito | Ricerca | Contatti    

Il Catechismo di mio padre

Il signor Campanella recita “il catechismo” in dialetto tramandatogli oralmente dal padre e trascritto a macchina in tempi recenti. Sotto il player, la trascrizione tratte da AccussìPer un accenno ai compendi in dialetto siciliano dei secoli XVII e XVIII si rinvia all’ introduzione di Chiara Ottaviano.

Trascrizione

DAL CATECHISMO DI MIO PADRE

Domanda: Si tu cristianu?
Risposta: Sissignuri, pi razia ri Diu.
D: Qual è u signu ri siri cristianu?
R: U signu ra Santa Cruci.
D: Facitivi u signu ra Santa Cruci.
R: Nomu lu Patri, Lu Figghiu e lu Spiritu Santu
     com’è accussì sarà pi tutta l’eternità.
D: Cu t’a fattu nasciri?
R: A statu Diu pi sua buntà.
D: Pirchì Diu t’a fattu nasciri?
R: Pi canuscillu, amallu e sirvillu ‘nta sta vita
    e puoi gurillu sempri ‘nta lu Santu Pararisu.
D: Ci su carceri sutta terra?
R: Sissignuri, ci su carceri sutta terra.
D: E quantu sunu?
R: Ci ni sunu quattru.
D: E quali su ?
R: A prima è chida re Patri Santi ca prima era cina e ora è vacanti. A secunna è u Limmu unni ci vanu i picciridi ca muorunu senza battisimu. U terzu è u Priatoriu ca si ci sta fina ca s’acquitunu i piccati e a quarta è chida ro ‘nFiernu ca si ci stapi pi sempri. In eternu ‘nPararisu e o ‘nFiernu si ci stapi pi sempri in eternu e o Priatoriu fina ca s’acquitunu i piccati.
D: E duoppu ca s’acquitunu i piccati unni si va ?
R: Subbutu subbutu a lu Santu Pararisu.